1st Place Overall Flight A - Dolores Aquino & Chris Curran

 Dolores Aquino & Chris Curran

1st Place EW Flight A & 1st Place Overalll Flight B & Flight C - Ben Ball & Gary Kerr

Ben Ball & Gary Kerr

Add content

1st Place NS Flight B & Flight C - Maria Turner & Bill Belford

Maria Turner & Bill Belford

Add content